Adatvédelem

  • 2023.07.18.

Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft.
Adatvédelmi Szabályzat


  1. Általános Rendelkezések

1.1    A Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 5.; cégjegyzékszám: 07-09-032386; nyilvántartó hatóság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága; adószám: 29302387-2-07; a továbbiakban: FEHA) ügyvezetője az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján a FEHA online felületein (így különösen a www.feha19.hu, hírlevél) zajló adatkezelés rendjére az alábbi Adatvédelmi Szabályzatot alkotja.

1.2    Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a FEHA által a személyes adatok gépi feldolgozása során vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, továbbá meghatározza azokat az információkat, adatokat, amelyeket a FEHA online felületein való használat során elkérhet a Felhasználótól, illetve azokat milyen célokra használhatja fel.


  1. Értelmező rendelkezések

-    Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

-    Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

-    Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

-   Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

-    Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

-    Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

-    Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

-    Felhasználó: az a természetes személy, aki regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi 3.3 pontban felsorolt adatait.

-    Online felület: a FEHA által működtetett honlap (www.feha19.hu), Hírlevél.


  1. A FEHA által kezelt személyes adatok köre

3.1    A FEHA honlapjához bárki - személyes adatai megadása nélkül - hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.

3.2    A FEHA személyes adatokat a honlapon történő regisztráció, a FEHA19 hírlevélre való feliratkozás során gyűjt.

3.3    Az adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján a FEHA az alábbi adatokat kezeli a FEHA online felületein való regisztrációval rendelkező Felhasználók esetében: Felhasználó által a regisztrációkor megadott 
-    név, 
-    e-mail cím, 
-    felhasználónév, 
-    jelszó.

3.4    A FEHA az online felületek látogatóiról – a személyes adatok körébe nem tartozó - nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjthet és automatikusan (azaz nem regisztráció útján) rögzíthet olyan technikai információkat, melyek nem azonosíthatóak (például az online felületek látogatói által használt böngésző és operációs rendszer típusa, vagy a weboldal címe, ahonnan a FEHA online felületére érkezett. 


  1. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1    Az adatkezelésre a FEHA Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

4.2    Az adatkezelés célja a FEHA online felületein keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, valamint a Felhasználók azonosítása, ezen belül az internetes tartalomszolgáltatás nyújtása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4. pontban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. 

4.3    Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.4    Azok a személyes adatok, amelyeknek a kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll) további külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követően is kezelhetők.

4.5    Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.6    Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.


  1. A FEHA által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

5.1    A FEHA tiszteletben tartja az általa üzemeltetett online felületek látogatóinak, Felhasználóinak a jogszabályban meghatározott jogait.

5.2    A FEHA szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a FEHA az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. A FEHA a Felhasználók 3.3 pontban meghatározott személyes adatait kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott módon és célokra használja.

5.3    A FEHA mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak és jelen Szabályzatban meghatározottaknak megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

5.4    A FEHA bizonyos esetekben – így különösen hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a FEHA érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

5.5    A FEHA mindent megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználók adatainak kezelése és feldolgozása a hatályos jogszabályokban meghatározott védelemben részesüljenek, amely érdekében a FEHA biztonsági rendszert működtet.


  1. Az adatkezelés időtartama

6.1    A FEHA a Felhasználó által megadott személyes adatok addig az időpontig kezeli, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - le nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 3 munkanap.

6.2    Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

6.3    Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációját nem törli, a Felhasználó személyes adatait addig kezelheti a FEHA, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 15 munkanapon belül kerül sor.


  1. Adattovábbítás

7.1    A FEHA jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Az ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a FEHA nem tehető felelőssé.


  1. Záró rendelkezések

8.1    A FEHA fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

8.2    A FEHA az online felületeit, valamint az azokon közölt információkat rendszeresen ellenőrzi, és minden megtesz annak érdekében, hogy az információk frissek és valódiak legyenek. Ennek ellenére előfordulhat, hogy olyan információt talál az online felületeken, amelyek már nem aktuálisak. A FEHA az ilyen információkért anyagi felelősséget nem vállal.

8.3    Az online felületek látogatói és a Felhasználók a FEHA online felületeiről más, nem a FEHA által üzemeltett honlapokra is ellátogathat. Az ott közölt adatok helyességéért, a weblapok tartalmáért, illetve az online felületek látogatói és a Felhasználók által a FEHA online felületein megadott adatai biztonságáért a FEHA felelősséget nem vállal. Ezért ezen weblapok használata esetén kérjük győződjön meg az adott cég adatvédelmi irányelveiről.

8.4    A Felhasználó a www.feha19.hu honlapon történő regisztráció, valamint a FEHA19 hírlevélre való feliratkozás során elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

8.5    A Felhasználó kérelmezheti a FEHÁ-nál, mint adatkezelőnél, hogy 
a)    tájékoztassa személyes adatai kezeléséről, 
b)    személyes adatainak helyesbítését, valamint 
c)    személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

8.6    Az Infotv. 21. szakaszában meghatározott esetekben a Felhasználó tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. A Felhasználó jogainak a megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezheti vagy bírósági eljárást indíthat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. rendelkezései tartalmazzák.

8.7    Jelen szabályzat 2021. július 1. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Székesfehérvár, 2021. július 1.